การยื่นขออนุญาตเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สำหรับโครงการวิจัยที่ดำเนินการก่อนมี พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

กำหนดการส่งโครงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อขอทุนวิจัยภายนอก

แบบฟอร์มแจ้งผลการพิจารณา การขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศแบบเครือข่ายในการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

iacuc050459

คณะกรรมการกำกับ ดูแล การเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทาง

ขอเชิญ…นักวิจัยที่ใช้สัตว์ สมัครเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัล สพสว. (IAD Award) ประจำปี 2559

IAD2559

Link to Website | โครงการ หนังสือนำส่งเอกสารผู้สมัครขอร

ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ และ Facebook คณะกรรมการกำกับ ดูแล การเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คกส.)

prwfbIACUC

ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ และ Facebook คณะกรรมการกำกับ ดู

โครงการวิจัยพี่เลี้ยง ครั้งที่ 1/2559 การอบรมเรื่อง “แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1”

IACUC01

รายละเอียดโครงการ ลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการได้ที่ หมดเข

พระราชบัญญัติสัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์

sum_animal

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์และ พ.ร.

ร่างกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ตามที่กำหนดใน พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558

law-newb

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ดูแลการใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์