Home
สำนักงานเลขานุการคณะ
ประวัติสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
พ.ศ.
เหตุการณ์
2509 - 2512
เริ่มก่อตั้ง คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ ยังไม่มีหน่วยงานที่เรียกว่า สำนักงานเลขานุการคณะ ในระยะนั้นได้ใช้อาคารชั้นบนของตึกหอสมุดเก่า ซึ่งอยู่หลังตึกพืชพรรณเป็นที่ทำงาน

..................ขณะนั้นมีธุรการคณะคนแรก คือ อ.สนิท ทองสง่า

..................ธุรการคณะคนที่ 2  คือ นายแวว เผือกจิตร

2512 - 2536
ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในประกาศนี้ให้มีหน่วยงานที่เรียกว่าสำนักงานเลขานุการ ในทุกคณะ มีฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งเทียบเท่ากับภาควิชาต่างๆ ในคณะวิทยาศาสตร์

..................ขณะนั้นมีธุรการคณะ คือ นายแวว เผือกจิตร

ย้ายที่ทำการสำนักงานเลขานุการ คณะจากตึกหอสมุดเก่า มายังชั้น 5 ตึกฟิสิกส์

ย้ายที่ทำการสำนักงานเลขานุการมาอยู่ที่อาคารศาลาลอย
2536 - ปัจจุบัน
ย้ายที่ทำการสำนักงาน เลขานุการคณะมาตั้งอยู่ ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 25 ปี คณะวิทยาศาสตร์

รายนามเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

1. นายสนิท

ทองสง่า


2. นายแวว

เผือกวิจิตร


3. นางสะอาด

โพโต


4. นายวิชา

สุขกิจ


5. นายสุวรรณ

ถังมณี


6. นายพิสุทธิ์

มังกรกาญจน์


7. นางสุมาลย์

เมธาวิกูล


8. นางอรุณี

วงศ์ปิยะสถิตย์


9. นางสาวนิตย์ศรี

แสงเดือน


10. นางกมลพรรณ

นามวงศ์พรหม


11. นางจุฑามาศ

หุ่นพยนต์

12. นางสาววารุณี

พันธุ์เพียร

ปัจจุบัน

13. นายสุวิทย์

สินที

ปณิธาน

มุ่งมั่นในการสนับสนุนการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์

วิสัยทัศน์
พัฒนาระบบงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์

คำขวัญ

สนับสนุน ประสานงาน บริการ ด้วยน้ำใจ

พันธกิจ
.......สำนักงานเลขานุการคณะ ปฏิบัติงานด้านการบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานบริการ การศึกษา งานนโยบายและแผนงาน งานบริการวิชาการและวิจัยเพื่อสนับสนุนงานด้านการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
.......สำนักงานเลขานุการคณะ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร
2. ประสานงานการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์
3. ให้การบริการปัจจัยเกื้อหนุนต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน
4. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ส่วนกลางเพื่อเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์
5. ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์
6. ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย

 


สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_counterผู้ชมวันนี้ ::16
mod_vvisit_counterผู้ชมเมื่อวาน ::10
mod_vvisit_counterผู้ชมเดือนนี้ ::52
mod_vvisit_counterผู้ชมทั้งหมด ::25263
เริ่มใช้งาน 22 ธันวาคม 2553
Visitors Counter

:: Link ::

iplanoffice
emeetingOS
enewsขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: diet joomla theme  Valid XHTML and CSS.